ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

#เรื่องวันที่จำนวนเข้าดู
   
1รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track7 สิงหาคม 256239
2แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 25626 สิงหาคม 256243
3รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)5 สิงหาคม 256242
4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 25605 สิงหาคม 256258
5กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง2 สิงหาคม 256216
6คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วย Stroke2 สิงหาคม 256242
7มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ2 สิงหาคม 256258
8มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม31 กรกฎาคม 256240
9คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป โรงพยาบาลอุทัยธานี31 กรกฎาคม 256287
10รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1 - 3)23 กรกฎาคม 256242
11รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)3 กรกฎาคม 256237
12ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 25621 กรกฎาคม 256244
13คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุทัยธานี24 มิถุนายน 256263
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256124 มิถุนายน 256246
15แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โรงพยาบาลอุทัยธานี21 มิถุนายน 2562100
16ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256221 มิถุนายน 256286
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 256121 มิถุนายน 256280
18รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1 - 2)6 มิถุนายน 256262
19รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1)6 มิถุนายน 256267
20แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626 มิถุนายน 2562107

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580